Inspekcija zatekla skoro 60.000 radnika na crno, ima i stranaca bez prijave

October 20, 2020 B2B Support

Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i radnih odnosa.

Skoro 50.000 novih ugovora sklopljeno je posle reakcije inspekcije, a registrovano je više od 2.500 preduzeća. U poslednje vreme, prema našim informacijama, sve je više radnika na crno koji su strani državljani. Oni, kako se ispostavilo, često nemaju prijavu, niti radnu dozvolu.

Kako saznajemo, u poslednje tri godine i devet meseci, inspekcija rada je u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu izvršila 244.608 nadzora, utvrdila je 56.843 lica na radu ”na crno” i 2.662 neregistrovana subjekta. Odmah posle mera koje su preduzeli inspektori rada, poslodavci su zasnovali radni odnos sa 48.352 lica, a registrovano je i 2.649 privrednih subjekata.

Inspektori rada su doneli 35.391 rešenje i 49.101 meru na zapisnike, podneli su 19.742 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 138 krivičnih prijava.

Kako je rečeno za naš portal, u odnosu na prethodne godine uočava se trend smanjenja broja zaposlenih koji rade ”na crno”, a tome su pre svega doprineli efikasni inspekcijski nadzori inspektora rada u onim delatnostima i kod onih poslodavaca kod kojih je očekivana povećana pojava rada ”na crno”, kao i zakonska regulativa, najpre uvođenjem obaveze za poslodavca da ugovor o radu drži u radnom prostoru gde zaposleni radi, a potom i uvođenjem obaveze za poslodavca da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje pre njegovog stupanja na rad.

Da li se radnici na crno ikada “normalno” zaposle?

Krajnji cilj vršenja inspekcijskog nadzora u delu otkrivanja rada ”na crno” nije samo sankcionisanje poslodavca zbog nezakonitog radnog angažovanja lica, već prevođenje iz nelegalnih u legalne tokove radnog angažovanja, navode u Inspektoratu. U tom smislu, inspektori rada su ispunili postavljeni cilj, te su primenom adekvatnih mera prema poslodavcima, postigli da 81 % lica od ukupnog broja lica zatečenih na radu ”na crno” pređu u legalne tokove i stupe u radni odnos zaključivanjem ugovora o radu sa poslodavcem, kao i da ostvare pravo na obavezno socijalno osiguranje.

Poslednjih godina, inspektori rada sve više utvrđuju na radu ”na crno” strane državljane, za koje poslodavci koji su ih radno angažovali nisu obezbedili prijave boravka, niti radne dozvole.

– Inspektor rada deluje korektivno i represivno, ali postupa i preventivno i daje savete i obaveštenja o sprovođenju zakona na najefikasniji i najekonomičniji način. Ključnu ulogu u obezbeđenju sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu ima inspekcija rada.

Izvor: inspektor.gov.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.